هفتاد و دو خورشيد به خون پرپر زد

از حنجره ها طلوع ديگر سر زد

مردی که از آستين او صبح چکيد

در ظهر عطش به جان شب خنجر زد

محمود ذبيحی