امروز نه فریاد و  نه فریاد رسی

سیصد سالی خوابیدم تا برسی

از خواب پریدم و به شهرم رفتم

تصویر مرا به جا نیاورد کسی۱

 

1-حسین عبدالوند:تصویر کسی بجا نیاورد مرا