با قدخمیده ام اگر می آیم

دنبال تو با خون جگر می آیم

ای عشق به هر کجا قدم بگذاری

با پایم اگر نشد به سر می آیم