برجی بخدا ساخت ولی بعد از جنگ
تا مرز خطر تاخت ولی بعد از جنگ
خون می چکد از سینه اروند هنوز
چه چفیه ای انداخت ولی بعد از جنگ


غلتید به موج موج خونش هرچند
جاری شده است در رگان اروند
می سوزم و می سوزی و می سوزد که
از آتش این جنگ چه نان ها پختند