هر روز من و حس پلیسی هایم

زیرآب زنی و پاچه لیسی هایم

در هر رگ من خون پدر سوختگی ست

هر شب من و رویای رئیسی هایم