سلام

 این  هم یک رباعی قدیمی که حدودا متعلق به ده  سال پیش  که با اندکی ویرایش گذاشتم

 

در حنجره ها لحن صدا خط خطی است

"آیا تو ..." و  "از کجا..." ، " چرا.." خط خطی است

با  "مرگ بر ..."   و  " درود بر..." پر شده است

دیوار تمام کوچه ها خط خطی است