دلتنگ تر از تُنگی و ماهی ها من

پوسیده تر از دفتر کاهی ها من

من هر چه بگویم از خودم کم گفتم

وامانده ی این همه دو راهی ها من