سلام

السلام علیک یا ابا عبدالله

بر پیکر پرپرت سراسر نیزه

محراب تو قتلگاه و منبر نیزه

ای غرقه بخون تر از حوالی غروب

قران شهیدی  تو ولی بر نیزه

 

هفتاد و دو خورشید به خون پر پر زد

 از حنجره ها طلوع دیگر سر زد

 مردی که از آستین او صبح چکید

 در ظهر عطش به جان شب خنجر زد