بین همه واژه ها زمین گیر شدم

مرموز تر از عصر اساطیر شدم

تاریخ تولد من و نوح یکی است

انگار که من تصاعدی پیر شدم